Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Klant: de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 4. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan Klant aanbiedt, hierna: Tantra Den Haag.
 5. Aanbod: Ieder aanbod aan Klant tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 6. Diensten: De dienst die Tantra Den Haag aanbiedt is tantramassage.
 7. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Tantra Den Haag terzake de door de Klant aangevraagde diensten.
 8. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Klant opdracht heeft gegeven.
 9. De website die Tantra Den Haag gebruikt is https://www.tantra-denhaag.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tantra Den Haag, elke overeenkomst tussen Tantra Den Haag en Klant en op elke dienst dat door Tantra Den Haag wordt aangeboden.
  2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Tantra Den Haag aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Tantra Den Haag is gepubliceerd zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Tantra Den Haag is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Klant.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De disclaimer(s) van Tantra Den Haag zijn van toepassing op de uitvoering van de dienstverlening. Klant is gehouden deze disclaimer(s) voorafgaand aan de dienstverlening te lezen en voor akkoord te ondertekenen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Tantra Den Haag gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Een aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden.
 2. Tantra Den Haag is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Tantra Den Haag te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Tantra Den Haag gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Tantra Den Haag niet binden.
 4. Eventuele opgegeven termijnen of data zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tantra Den Haag niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Tantra Den Haag heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de sessie te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Klant geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 7. Indien meerdere Klanten samen een dienst afnemen waardoor een overeenkomst tot stand komt is elke individuele Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.
 8. In geen geval is een sessie bij Tantra Den Haag een (medische) behandeling, ook worden er geen medische diagnoses gesteld. De sessie wordt niet uitgevoerd door een therapeut.
 9. Voor deelname aan een sessie dient Klant minimaal 18 jaar zijn.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Tantra Den Haag heeft aanvaard.
 2. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard, zal Tantra Den Haag de door Klant aangevraagde dienst mondeling of per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Tantra Den Haag niet meer aan een Aanbod gehouden worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Tantra Den Haag is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat wordt gedaan door Tantra Den Haag aan Klant.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen uitgevoerd worden.
 6. Tantra Den Haag is gerechtigd om een (potentiële) Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Klant en Tantra Den Haag een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Klant als Tantra Den Haag kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet indien Tantra Den Haag ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4.Ingeval van individuele sessies met een Klant, kan Klant de afspraak tenminste 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur, worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht. Hieronder wordt tevens verstaan het afbreken van een reeds begonnen sessie. Dit laat het recht van Tantra Den Haag onverlet om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.
 4. Zowel Klant als Tantra Den Haag kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Tantra Den Haag nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienst

 1. Tantra Den Haag zal zich inspannen om de gevraagde dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Hierbij wordt uitsluitend gehandeld met de uitdrukkelijk toestemming van Klant.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Tantra Den Haag niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen tenzij daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Tantra Den Haag, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tantra Den Haag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tantra Den Haag worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tantra Den Haag zijn verstrekt, heeft Tantra Den Haag het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Voorafgaand aan de dienstverlening vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens de intake dient Klant alle relevante informatie die van invloed kan zijn op de sessie aan Tantra Den Haag te verstrekken. Hieronder wordt verstaan lichamelijke en fysieke gesteldheid (waaronder lichamelijke, emotionele of psychische klachten), zwangerschap, eventuele (geslachts)ziektes, blessures, hoge bloeddruk. Indien naar het uitsluitend oordeel van Tantra Den Haag Klant ongeschikt is deel te nemen aan een sessie, komt de dienstverlening per direct te vervallen zonder dat Tantra Den Haag enige schadevergoeding aan Klant is verschuldigd.
 5. Tantra Den Haag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Tantra Den Haag is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Klant vrijwaart Tantra Den Haag voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 7. Deelname aan een sessie is in geen geval gericht op orale bevrediging, geslachtsgemeenschap of het bewust werken naar een orgasme.
 8. Tantra Den Haag heeft het recht Klant te verwijderen uit de locatie indien Klant zich niet correct gedraagt of het normale verloop van de sessie
  of het veiligheidsgevoel van andere deelnemers en/of de docent beperkt wordt. Indien Klant hierbij grenzen overschrijdt in strijd met de wet, goede zeden of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, kan Tantra Den Haag hiervan aangifte doen bij de politie. Bij uitsluiting van deelneming heeft Klant geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vergoeding van schade.

Artikel 7 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Tantra Den Haag is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Tantra Den Haag gerechtigd om deze kosten, na overleg met Klant, in rekening te brengen bij Klant.

Artikel 8 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat het verschuldigde bedrag vooraf betaald dient te worden, of dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van vooruitbetaling werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met de dienstverlening nadat het bedrag is ontvangen door Tantra Den Haag.
 4. Klant kan het verschuldigde bedrag indien daartoe overeengekomen, ineens achteraf en op locatie voldoen.

Artikel 9 Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van maximaal 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, zal Klant een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen. Indien Klant niet binnen deze (tweede) betalingstermijn betaald, is Klant in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Tantra Den Haag na een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Tantra Den Haag meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 10 Aanvang van de massage
1.Indien de aanvang of voortgang van de massage wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Tantra Den Haag of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Tantra Den Haag recht op een redelijke verlenging van de opgegeven termijn. Alle overeengekomen termijnen of data zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Klant. Klant dient Tantra Den Haag schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door Tantra Den Haag bij Klant in rekening worden gebracht.
 2. Indien Klant toestemming dient te geven, is Tantra Den Haag gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten tot het moment dat Klant zijn toestemming heeft gegeven.
 3. Tantra Den Haag spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. De aard van de werkzaamheden van Tantra Den Haag brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Klant is verstrekt. Klant draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Tantra Den Haag nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Klant en Tantra Den Haag.

Artikel 11 Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, blijft bij Klant gedurende sessie en/of workshop.

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Tantra Den Haag gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De meest recente versie van de privacy statement staat op de website. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@tantra-denhaag.nl of via het contactformulier op de website(s).
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Tantra Den Haag verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Tantra Den Haag tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Tantra Den Haag op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 Opschorting

 1. Tantra Den Haag heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Tantra Den Haag is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd. Tantra Den Haag is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 Overmacht

 1. Tantra Den Haag is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Tantra Den Haag wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Tantra Den Haag, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Tantra Den Haag zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Tantra Den Haag (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Tantra Den Haag buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmacht situatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Tantra Den Haag, is Tantra Den Haag uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Tantra Den Haag binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Tantra Den Haag deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Tantra Den Haag in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten door Tantra Den Haag leidt tot aansprakelijkheid van Tantra Den Haag, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Tantra Den Haag is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Tantra Den Haag geleverde diensten en/of producten.
 4. Tantra Den Haag is niet aansprakelijk voor alle beslissingen die Klant zelf neemt tijdens een sessie.
 5. Tantra Den Haag is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Tantra Den Haag is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 7. Tantra Den Haag staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Tantra Den Haag verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de sessie/workshop. Tantra Den Haag sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Tantra Den Haag vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Tantra Den Haag binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Tantra Den Haag en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, procedures, ideeën en bedrijfsgevoelige informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Tantra Den Haag op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Tantra Den Haag zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Tantra Den Haag niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Tantra Den Haag en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Tantra Den Haag berusten uitsluitend bij Tantra Den Haag en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Tantra Den Haag rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tantra Den Haag.
 3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Tantra Den Haag rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Klant verboden om de intellectuele eigendomsrechten van Tantra Den Haag anders te gebruiken dan het doel van de overeenkomst.
 4. Indien Klant een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van Tantra Den Haag, is Klant direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Tantra Den Haag gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Klant te verhalen.

Artikel 18 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Tantra Den Haag verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Klant hiervoor verantwoordelijk.
 2. Klant vrijwaart Tantra Den Haag van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Klant vrijwaart Tantra Den Haag voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Tantra Den Haag verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Tantra Den Haag of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot twee maanden na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@tantra-denhaag.nl met als onderwerp “klacht” of via de contact pagina op de website(s).
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Tantra Den Haag de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Tantra Den Haag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Tantra Den Haag en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tantra Den Haag kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Tantra Den Haag en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

Tantra Den Haag is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.